Как жертва нападения превратилась в агрессора - http://www.kriminal.lv/news/ka k-zhertva-napadeniya-prevratil asy-v-agressora #kriminallv 0 atbildes

Телеграф.lv
(17.03.2011 21:38:17)
@twitter
Как жертва нападения превратилась в агрессора - http://www.kriminal.lv/news/ka k-zhertva-napadeniya-prevratil asy-v-agressora #kriminallv