«Снежные войны»: в микрорайонах водители.. http://www.kriminal.lv/news/sn ezhnye-voiny-v-mikroraionah-vo diteli-derutsya-za-parkovochny e-mesta 0 atbildes

Телеграф.lv
(05.01.2011 19:09:13)
@twitter
«Снежные войны»: в микрорайонах водители.. http://www.kriminal.lv/news/sn ezhnye-voiny-v-mikroraionah-vo diteli-derutsya-za-parkovochny e-mesta