в хранилище попали, вырыв 30... - http://www.kriminal.lv/news/up ornye-vory-chtoby-popasty-v-hr anilishte-banka-vyryli-vnushit elynyi-tunnely 0 atbildes

Телеграф.lv
(04.01.2011 15:49:41)
@twitter
в хранилище попали, вырыв 30... - http://www.kriminal.lv/news/up ornye-vory-chtoby-popasty-v-hr anilishte-banka-vyryli-vnushit elynyi-tunnely